System Explorer > Base de Datos de Archivos > Archivos > ibmiasrw.exe

Top file variants for ibmiasrw.exe

Users Filename Product Company Version Variant
61,11%%SYSDIR% \ ibmiasrw.exeIBM IPMI ASRIBM Corporation1.7.0.0634551
22,22%%SYSDIR% \ ibmiasrw.exeIBM IPMI ASRIBM Corporation1.5.0.0597706
11,11%%SystemDiskRoot% \ WINDOWS \ SysWOW64 \ ibmiasrw.exeIBM IPMI ASRIBM Corporation1.7.0.05384048
5,56%%WINDIR% \ SysWOW64 \ ibmiasrw.exeIBM IPMI ASRIBM Corporation1.10.0.09296010
You can also check global information about ibmiasrw.exe.